Persondata

På denne side kan du læse om, hvordan Sextra.dk behandler personoplysninger om dig. Klik på det link, der er relevant for dig for at læse mere.

For Annoncører: Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er annoncør hos os.
For brugere: Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du har oprettet dig som bruger på siden.

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med annoncering på www.sextra.dk
Sextra.dk har registreret personoplysninger om dig, hvis du er annoncør på www.sextra.dk. I denne sammen-hæng er vi forpligtet efter persondatalovgivningen til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplys-ninger.
Hvem er dataansvarlig?
Sextra.dk er drevet af JJ-Invest 2016 IVS, som er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger (herefter benævnt ”sextra.dk”). Sextra.dk kan kontaktes via support@sextra.dk eller på tlf. 30 46 88 66.
Hvilke oplysninger behandles der?
Der kan behandles almindelige personoplysninger om dig, bl.a. brugernavn, e-mail, adresse, telefonnum-mer, postnummer og by, køn, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, alder, kropsbygning samt om du er ryger/ikke ryger. Desuden kan du som annoncør lave en profiltekst, hvor du kan give yderligere oplysninger. Dette kunne eksempelvis være priser for køb af dine ydelser.
Der vil dog i sagens natur også blive behandlet følsomme oplysninger om dig, bl.a. oplysninger om seksuelle forhold/seksuel orientering, helbred og race/etnicitet. Dette omfatter også oplysninger om, hvilke seksuelle ydelser, du annoncerer, om du er transkønnet, samt billeder af dig af seksuel/pornografisk karakter. Desuden kan du som annoncør lave en profiltekst, hvor du kan give yderligere følsomme oplysninger.
Sextra.dk tilbyder desuden en særlig funktion, hvor din omtrentlige geografiske placering fremgår af et kort. Det er frivilligt at tilmelde sig denne funktion.
Du styrer som annoncør selv, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå af din profil. Såfremt du ikke ønsker, at en bestemt oplysning skal fremgå, bedes du lade være med at videregive oplysningen til sextra.dk.
Du har desuden mulighed for at sende beskeder til andre annoncører og brugere, hvor du kan skrive yderligere oplysninger om dig selv, ligesom der er mulighed for at offentliggøre oplysninger om dig selv på hjemmesidens debatforum eller på ”shoutout”-væggen.
Hvad sker der med mine oplysninger?
Dine oplysninger vil blive opbevaret på en server i EU hos den dataansvarliges databehandler. Dine oplysnin-ger som annoncør vil blive offentliggjort på sextra.dk. Enhver med internetforbindelse vil dermed kunne få adgang til dine oplysninger.
Du kan desuden selv vælge at offentliggøre oplysninger om dig selv på sidens ”shoutout”-væg, eller deltage inde på hjemmesidens debatforum.
Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?
Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

  • at administrere forholdet mellem dig og sextra.dk og opfylde sextra.dk’s kontraktmæssige forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handelsbetingelser, så længe du er annoncør, herunder opbevare og offentliggøre oplysninger om dig
  • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til relevant lovgivning og i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger?
Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige oplysninger om dig er aftalen mellem dig og sextra.dk om annoncering på www.sextra.dk, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig. Dette retsgrund-lag følger af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige oplysninger kan desuden være sextra.dk’s legitime interesse i at foretage visse behandlinger af dine oplysninger for at administrere kundeforholdet efter persondataforord-ningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan omfatte opbevaring af dine oplysninger i tidsrummet efter nedlæggelse af din profil i dokumentationsøjemed.
Såfremt du indgår aftale med sextra.dk om et køb, vil oplysningerne i forbindelse med købet blive opbevaret i op til 5 år efter udgangen af det relevante regnskabsår. Det retlige grundlag for denne behandling er, at be-handlingen følger af gældende ret (bogføringsloven) efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Retsgrundlaget for behandlingen af følsomme oplysninger om dig er samtykke. Dette retsgrundlag følger af persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Samtykket er frivilligt og kan trækkes tilbage til enhver tid.
I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en annoncør, er det retlige grundlag for brug af almindelige oplysninger i denne sammenhæng en legitim interesse i at forsvare sig imod eller fastlægge et retskrav mod annoncøren efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det retlige grundlag for brug af følsomme oplysninger i denne sammenhæng, er, at oplysningerne bruges til at forsvare sig imod eller fast-lægge et retskrav mod annoncøren efter persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
Hvornår bliver oplysningerne slettet?
Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet umiddelbart efter du har nedlagt din profil. Dog vil dine op-lysninger figurere efterfølgende i en backup. Evt. oplysninger, der må karakteriseres som regnskabsmateriale, vil først blive slettet 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor profilen blev nedlagt.
I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en bruger, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.
Oplysningerne kan desuden gemmes i kortere eller længere tid, såfremt det er påkrævet af gældende ret.
Sletning kan desuden ske i overensstemmelse med sextra.dk’s til enhver tid gældende handelsbetingelser.
Hvem deles oplysningerne med?
I sagens natur vil alle med internetforbindelse kunne få adgang til oplysningerne ved at besøge sextra.dk.
Oplysningerne bliver som udgangspunkt ellers ikke videregivet tredjemand. Der benyttes dog en databehand-ler til hosting af oplysningerne. Desuden kan oplysningerne om dig som annoncør deles med en advokat i særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt. Såfremt dine oplysninger fremgår af evt. regnskabsma-teriale, kan oplysningerne om dig desuden blive delt med sextra.dk’s bogholder og revisor.
Oplysningerne kan desuden blive delt med andre, hvis det er påkrævet efter gældende ret.
Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret nedenstående rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte sextra.dk.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit sam-tykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og ma-skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med oprettelse af bruger på www.sextra.dk
Sextra.dk har registreret personoplysninger om dig, hvis du er bruger på www.sextra.dk. I denne sammen-hæng er vi forpligtet efter persondatalovgivningen til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplys-ninger.
Hvem er dataansvarlig?
Sextra.dk er drevet af JJ-Invest 2016 IVS, som er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger (herefter benævnt ”sextra.dk”). Sextra.dk kan kontaktes via support@sextra.dk eller på tlf. 30 46 88 66.
Hvilke oplysninger behandles der?
Der kan behandles almindelige personoplysninger om dig, bl.a. brugernavn, e-mail, adresse, telefonnum-mer, postnummer og by, køn, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, alder, kropsbygning samt om du er ryger/ikke ryger. Desuden kan du som bruger lave en profiltekst, hvor du kan give yderligere oplysninger. Dette kunne eksempelvis være priser for køb af dine ydelser.
Der vil dog i sagens natur også blive behandlet følsomme oplysninger om dig, bl.a. oplysninger om seksuelle forhold/seksuel orientering, helbred og race/etnicitet. Dette omfatter oplysninger om, hvilke seksuelle ydelser, du søger og om du er transkønnet. Du kan desuden vælge at uploade billeder af dig selv af seksuel/pornogra-fisk karakter. Desuden kan du som bruger lave en profiltekst, hvor du kan give yderligere følsomme oplysnin-ger.
Du styrer som bruger selv, hvilke oplysninger du ønsker skal fremgå af din profil. Såfremt du ikke ønsker, at en bestemt oplysning skal fremgå, bedes du lade være med at videregive oplysningen til sextra.dk.
Du har desuden mulighed for at sende beskeder til andre annoncører og brugere, hvor du kan skrive yderligere oplysninger om dig selv, ligesom der er mulighed for at offentliggøre oplysninger om dig selv på hjemmesidens debatforum eller på ”shoutout”-væggen.
Hvad sker der med mine oplysninger?
Dine oplysninger vil blive opbevaret på en server i EU hos den dataansvarliges databehandler. Dine oplysnin-ger som bruger vil blive offentliggjort på sextra.dk. Enhver med internetforbindelse vil dermed kunne få adgang til dine oplysninger.
Du kan desuden selv vælge at offentliggøre oplysninger om dig selv på sidens ”shoutout”-væg, eller deltage inde på hjemmesidens debatforum.
Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?
Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

  • at administrere forholdet mellem dig og sextra.dk og opfylde sextra.dk’s kontraktmæssige forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handelsbetingelser, så længe du er bruger, herunder opbevare og offentliggøre oplysninger om dig
  • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til relevant lovgivning og i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger?
Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige oplysninger om dig er aftalen mellem dig og sextra.dk om oprettelsen af en bruger på sextra.dk, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig. Dette retsgrundlag følger af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige oplysninger kan desuden være sextra.dk’s legitime interesse i at foretage visse behandlinger af dine oplysninger for at administrere kundeforholdet efter persondataforord-ningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan omfatte opbevaring af dine oplysninger i tidsrummet efter nedlæggelse af din profil i dokumentationsøjemed.
Såfremt du indgår aftale med sextra.dk om et køb, vil oplysningerne i forbindelse med købet blive opbevaret i op til 5 år efter udgangen af det relevante regnskabsår. Det retlige grundlag for denne behandling er, at be-handlingen følger af gældende ret (bogføringsloven) efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Retsgrundlaget for behandlingen af følsomme oplysninger om dig er samtykke. Dette retsgrundlag følger af persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Samtykket er frivilligt og kan trækkes tilbage til enhver tid.
I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en bruger, er det retlige grundlag for brug af almin-delige oplysninger i denne sammenhæng en legitim interesse i at forsvare sig imod eller fastlægge et retskrav mod brugeren efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det retlige grundlag for brug af følsomme oplysninger i denne sammenhæng, er, at oplysningerne bruges til at forsvare sig imod eller fastlægge et rets-krav mod brugeren efter persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
Hvornår bliver oplysningerne slettet?
Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet umiddelbart efter du har nedlagt din profil. Dog vil dine op-lysninger figurere efterfølgende i en backup. Evt. oplysninger, der må karakteriseres som regnskabsmateriale, vil først blive slettet 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor profilen blev nedlagt.
I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en bruger, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.
Oplysningerne kan desuden gemmes i kortere eller længere tid, såfremt det er påkrævet af gældende ret.
Sletning kan desuden ske i overensstemmelse med sextra.dk’s til enhver tid gældende handelsbetingelser.
Hvem deles oplysningerne med?
I sagens natur vil alle med internetforbindelse kunne få adgang til oplysningerne ved at besøge sextra.dk.
Oplysningerne bliver som udgangspunkt ellers ikke videregivet tredjemand. Der benyttes dog en databehand-ler til hosting af oplysningerne. Desuden kan oplysningerne om dig som bruger deles med en advokat i særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt. Såfremt dit navn fremgår af evt. regnskabsmateriale, kan oplys-ningerne om dig desuden bliver delt med sextra.dk’s bogholder og revisor.
Oplysningerne kan desuden blive delt med andre, hvis det er påkrævet efter gældende ret.
Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret nedenstående rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte sextra.dk
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit sam-tykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og ma-skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.